Gedragsregels

Gedragsregels begeleiders in de sport

Deze gedragsregels vormen – aangevuld met de omgangsregels – een richtlijn voor de omgang tussen
sporters en begeleiders. Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of
meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties
volgen vanuit de sportbond.
Hieronder vind u een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

De 11 gedragsregels geldend binnen BC Netwerk Ede

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
  waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.(naar: ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement
  Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011)

Intentieverklaring Preventie Seksuele Intimidatie en andere vormen van Grensoverschrijdend Gedrag binnen BC Netwerk Ede

De ondertekenende partij verklaart:

 1. De maximaal haalbare voorzorgsmaatregelen te nemen binnen BC Netwerk Ede om Seksuele
  Intimidatie en andere vormen van Grensoverschrijdend Gedrag in deze sportvereniging te voorkomen.
  Hierbij zal specifieke aandacht worden besteed aan minderjarigen als risicogroep.
  Onder het maximaal haalbare valt tenminste het volgende: het thema Grensoverschrijdend Gedrag wordt opgenomen in het beleid van de sportvereniging met daarin vastgesteld het aannamebeleid ten aanzien van trainers/ coaches en waar leden terecht kunnen voor meldingen/ klachten/ vragen (vertrouwenscontactpersoon) en wat dan de procedure is. Tevens vindt hierover zorgvuldige communicatie plaats naar leden.
 2. Ervoor zorg te dragen dat de voorzorgsmaatregelen toepassing krijgen in de praktijk van de
  sportvereniging.
 3. Waar mogelijk actief gebruik te maken van de methoden en materialen die door NOC*NSF
  en de eigen sportbond worden uitgereikt.
 4. Ervoor te zorgen dat bij BC Netwerk Ede besluiten zijn genomen en draagvlak is gecreëerd is voor de toepassing van de maatregelen ter preventie van Seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend Gedrag binnen een jaar na ondertekening. De volgende definitie van Seksuele Intimidatie wordt gehanteerd:
 5. Onder Seksuele Intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst* verbaal, non- verbaal of fysiek gedrag met een Seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
 6. Onder Seksuele Intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten.*De definitie van Seksuele Intimidatie omvat gedragingen die als ongewenst ervaren kunnen worden. Een ervaring
  van een persoon is echter moeilijk te objectiveren. Het gaat in dit geval om een ervaring die valt buiten wat algemeen maatschappelijk wordt aanvaard als een normale omgangsnorm, inclusief verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag. Het doel van de intentieverklaring is te zorgen voor een veilig klimaat binnen BC Netwerk Ede door Seksuele Intimidatie en andere vormen van Grensoverschrijdend Gedrag bespreekbaar te maken, alle betrokkenen bij de organisatie goed te informeren over het beleid, het risico op
  incidenten zo klein mogelijk te maken en deze, indien ze voorkomen, op adequate manier af te handelen.
  Plaats: Ede
  Datum: 19 november 2018
  Naam sportvereniging: BC Netwerk Ede
  Ondertekend door: Wouter van Minderhoud
  Functie ondertekenaar: Voorzitter bestuur

Taken Vertrouwens Contact Persoon: Sonja Enters (email vcp.bcnetwerk@joso.nl)

 • Is contactfunctionaris binnen de sportvereniging, betreffende Seksuele Intimidatie.
 • Is er voor leden die te maken hebben met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.
 • Laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak
 • Bespreekt mogelijke doorverwijzingen
 • Informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of
  tuchtreglement van de betreffende sportbond
 • Vult het registratie- en rapportageformulier in
 • Verwijst klager, beschuldigde, sportbond of sportvereniging door naar een NOC*NSF
  vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de sportbond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.
 • Profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd
 • Houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van Seksuele Intimidatie binnen de sport.
 • Draagt bij aan beleidsuitvoering op sportverenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving
 • Geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden
  ontwikkeld tegen Seksuele Intimidatie.
 • Is geen bestuurslid